علوم ارتباطات اجتماعي Mass Communication

مقالات علوم ارتباطات اجتماعی Mass Communication Articles

نظریه شکاف آگاهی Knowledge gap theory

Posted by ميرزاخاني در مه 21, 2010

نظریة شکاف آگاهی بر این عقیده استوار است که رسانه ها فاصلة اطلاعاتی بین طبقات مختلف مردم را روز به روز بیشتر می سازند. چرا که شیوة ارتباطات آنان با رسانه ها متفاوت است و چگونگی برخورداری آنان با میزان دسترسی به رسانه ها و نحوة استفاده از اطلاعات نیز یکی از عوامل وجود این شکاف محسوب می شود.
این نظریه اولین بار توسط آقای فیلیپ تیکهونور و همکارانش ارائه شد.(philip J. Tichenor). در مقاله ای که وی در سال1970 ارائه کرده است به جریان رسانه های همگانی به عنوان عامل ایجاد تفاوت در میزان دانش و آگاهی مردم اشاده نموده و آن را ((نظریه شکاف آگاهی )) نام نهاده است.
وی معتقد است که همزمان با جریان اطلاعات توسط رسانه های همگانی در یک جامعه، بخشی از مردم که شرایط اقتصادی بهتری دارند ، دسترسی بیشتر و سریع تری نسبت به بخشی از مردم که وضع معیشتی نا مناسب تر دارند ، بدست می آورند . بنابراین ، شکاف در میزان آگاهی بین گروههای مختلف مردم بیشتر از آنچه که توسط رسانه ها کاهش یابد ، موجب افزایش فاصله ها بین آگاهی آنان می گردد.
اولین بار نظریه شکاف آگاهی توسط تیکهونور – دونوهو – اولین (Olien-Donohue-Tichenor) در دانشگاه مینوسوتا university of Minnesota در دهه 70 ارائه شد . آنها معتقدند که افزایش اطلاعات در جامعه توسط اعضاء جامعه بطور یکنواخت صورت نمی گیرد. بدین معنی که گروهی از مردم که از طبقات اقتصادی بالاترند ، توانائی و شرایط بهتری دارند تا اطلاعات را کسب کنند . پس مردم جامعه به دو گروه تقسیم می شوند.
گروه اول ، گروهی هستند که اعضاء آن را افراد تحصیل کردة جامعه تشکیل می دهند ، آنها اطلاعات زیادی دارند و در مورد هر چیز می توانند اظهار نظر کنند.
گروه دوم ، گروهی هستند که دانش و سواد کمتری دارند و آگاهی آنها در مورد مسائل پیرامونشان اندک است.
گروه با پایگاه اقتصادی پائین تر که با سطح سوادشان تعریف و طبقه بندی شده اند و آگاهی کمتری در مورد مسائل عمومی و اجتماعی خود دارند ، ارتباط مداومی با اخبار و رویدادهای مهم روز ندارند و اکثراً هم از عدم آگاهی خود نیز بی اطلاعند.
موضوع شکاف آگاهی نیز خود سبب افزایش فاصله بین مردم یک جامعه می گردد که در طبقه بالا و پائین (یا گروهای اول و دوم) قرار دارند.
تلاش برای بهبود وضع زندگی مردم از طریق رسانه های گروهی نه تنها همیشه مؤثر نبوده ، بلکه رسانه ها خود گاهی موجب افزایش تفاوت ها و فاصله ها بین اعضاء جامعه می گردند.
آقایان تیکهونور ، دونوهو، اولین ، درسال 1970، 5 دلیل عمده در تأیید این نظریه ارائه کرده اند:
1_ افراد گروه اول مهارتهای ارتباطی بهتری دارند و سطح تحصیلاتشان بیشتر استو قدرت خواندن و درک مطلب آنها بهتر بوده و اطلاعات کسب شده را به راحتی به خاطر می سپارند.
2_ افراد گروه اول ، توانائی نگهداری اطلاعات را به راحتی دارند و بدرستی می توانند از آن اطلاعات استفاده نمایند.
3_ افراد گروه اول به لحاظ موقعیت های اجتماعی خود ارتباطات بهتری با همتایان خود دارند که منجر به تبادل اطلاعات می گردد .
4_ افراد گروه اول به لحاظ نوع زندگی خود ، اساساً در معرض دست یابی به رسانه ها و اطلاعات آن ، پذیرش ، نگهداری و بکارگیری آن هستند.
5_ ماهیت نظام های رسانه ای این است که بیشتر برای افراد با سطح تحصیلات بالاتر و دارای پایگاه اجتماعی بهتر ، طرح ریزی می شوند.

این نمودار ، نشان دهندة سطح آگاهی مردم در سالهای مختلف است.
سه سطح مختلف دانش آموزان مدرسه راهنمائی ، دبیرستان ، دانشجویان دانشگاه به این سئوال پاسخ داده اند که آیا فضانوردان خواهند توانست تا به کره ماه دست یابند ؟
سطوح با تحصیلات بالاتر معتقد بوده اند که بشر بالاخره کره ماه را تسخیر خواهد کرد. مهمترین موضوعی که در این پژوهش قابل ذکر است این است که این فاصله اطلاعاتی روزبروزعمیق ترو بیشترمی شود . چرا که آنهائیکه دارای سطح سواد بیشتری بوده اند ، (60 درصد) نسبت شان در طول در طول 16 سال (از 1949تا1965) افزایش یافته اند در حالیکه افراد با سطح سواد پائین تر، از 25 درصد رشد برخوردار بوده اند .
از تعداد کل پاسخگویان در سطح تحصیلات راهنمائی ، اگرچه معتقد بوده اند که بشر به کره ماه خواهد رسید اما تعداد آن ها کمتر از 25 درصد رشد کرده است.
رسانه ها ، اطلاعات را منتشر می کنند و آندسته از مردم که موقعیت های اقصادی بهتری دارند ، با روشهای متفاوت تر از آن دسته از مردم که از طبقه اقتصادی و اجتماعی پائین تری هستند ، آن را دریافت می کنند . این نظریه کمک می کند تا به علت ها و دلایل این تفاوت ها بهتر و بیشتر پی ببریم.
در پژوهشی که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در یکی از کشورها برگزار شده بود ، موضوع شکاف آگاهی مورد مطالعه بیشتر قرار گرفت . نظریه شکاف آگاهی ثابت کرد که زمانیکه اطلاعات جدیدی توسط رسانه ها در یک سیستم اجتماعی گسترش می یابد ، منجر به ایجاد عدم تعادل و تساوی اطلاعات در بین مردم می شود . خصوصاً زمانیکه همه گروههای مردم در معرض اطلاعات از طریق رسانه ها گروهی قرار نگیرند.
آندسته از مخاطبینی که دارای سطح تحصیلات بالاتر هستند بیشتر از سایرین به اطلاعات در بین مردم می شود. خصوصاً زمانیکه همه گروههای مردم در معرض اطلاعات از طریق رسانه های گروهی قرار نگیرند.
نتایج این تحقیق همچنین ثابت کرده است که فاصله یا شکاف آگاهی همیشه اتفاق نمی افتد. تجزیه و تحلیلهای بعمل آمده توسط محققان نشان می دهد که در زمانهای مبارزات انتخاباتی،این فاصله ها لزوماً افزایش نمی یابند بلکه از طرفی طرح برخی از رویدادها از طریق مباحثات ، گفتگوها ، سخن رانی ها ، ارباطات مستقیم مردم با کاندیداها،… موجب کاهش فاصله ها و نزدیک تر شدن آنان و نیز یکسان شدن سطح اطلاعات این دو گروه گردیده و شکاف آگاهی نیز کاهش می یابد.
منبع : (Holbrook 2002)

Knowledge gap theory

Knowledge gap theory is based on the idea that the media distance information between the various classes of people every day make more. Because their method of communication with different media and how they rate having access to the media and manner of use of information are also one of the factors that gap is considered.
This theory, first by Mr. Philip Tykhvnvr and colleagues was presented. (Philip J. Tichenor). In an article in 1970 he has been given to the current Mass Media as a cause of differences in knowledge and awareness and it Ashadh ((knowledge gap theory)) is named.
He believes that with the flow of information by the public media in a society of people that economic conditions are better, more accessible and faster than some people more unfit living conditions are obtained. Therefore, the gap in knowledge between different groups of people more than what the media reduced, increasing the distance between them is awareness.
Knowledge gap theory first by Tykhvnvr – Dvnvhv – first (Olien-Donohue-Tichenor) Mynvsvta university of Minnesota University in the 70 was introduced. They believe that the increase in information by members of the community if the community does not uniformly. This means that a group of people who Balatrnd economic classes, and conditions are better able to acquire information. So people in society are divided into two groups.
The first group, a group that its members are educated people make up Krdh society, they have a lot of information about anything they can comment.
The second group, a group who have less knowledge and literacy and awareness of their surroundings matters little.
Groups with lower economic base that Svadshan definition and classification level have been less awareness of social and public issues are in constant contact with news and important events and days are mostly from their lack of knowledge also do not know.
Subject knowledge gap also increased between the people of his community who are down on the top floor (or first and second groups) are located.
Efforts to improve people’s lives through the media not only not always effective, but sometimes the media increased their differences and distance between members of society are.
Tykhvnvr Gentlemen, Dvnvhv, first, in 1970, five major reasons to verify this theory have been proposing:
1_ first group communication skills are better and more education Stowe power level reading and comprehension better and they gained information easily remember Sparnd.
2_ first group, the ability to store information easily, and can correctly use the information.
3_ first group in terms of their social situations better communication with their counterparts to exchange information that will be.
4_ first group in terms of their lifestyle, to achieve substantially exposed to the media and its information, reception, storage and use it.
5_ nature of media systems is that more people with higher education and a better social base, are planned.

This diagram, showed absence of awareness in different years.
Three levels of high school students, high school, students have responded to the question whether the astronauts will be able to reach the moon?
With higher levels of education have believed that man finally conquers the moon will. The main issue that this study is noteworthy that this distance information is Byshtrmy Rvzbrvzmyq green. Because those with higher educational levels have been (60 percent) than their length during 16 years (from 1949 to 1965) have increased, while those with lower education level, and have enjoyed 25 percent growth.
The total number of respondents in the education advice, although they acknowledge that man to the moon will be less but the number has grown 25 percent.
Media, information and publish to those people who are better economical situation, with different methods than those people who for economic and social class are lower, it would receive. This theory helps to causes and reasons for these differences better after win.
Research in the presidential campaign in one country were held, subject knowledge gap was further studied. Knowledge gap theory proved that when the new information by the media in a social system expands lead to imbalance and equality among people is information. Especially when all groups of people exposed to information through the media of other users.
Those audiences who have higher education levels are higher than others to information among the people is. Especially when all groups of people exposed to information through the media other users.
The results of this research also has demonstrated that knowledge gap does not happen always. Analysis taken by the researchers show that in times of campaigning, this distance but do not necessarily increase the other hand, plan some events through discussions, talks, speaking of racing, people with direct Arbatat candidates, … Reduced distance and closer and they also get the same level of information these two groups and have been well aware of the gap is reduced.
Source: (Holbrook 2002)

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: