علوم ارتباطات اجتماعي Mass Communication

مقالات علوم ارتباطات اجتماعی Mass Communication Articles

11سپتامبر از نگاه توطئه و نقش رسانه September 11 plot and look at the role of media

Posted by ميرزاخاني در مه 10, 2010

انديشه‌سياسي- همشهري آنلاين- محمد عجم:
فرضيه توطئه يا توهم توطئه، نظريه اي است که به موجب آن، تمام حوادث و جريانات سياسي و يا اجتماعي حاصل طراحي و توطئه ديگران است . از ديدگاه فرضيه توطئه در پشت هر رويدادي يک توطئه مخفي و عواملي نهان وجود دارد که کشف و شناسايي افراد و عوامل نهان آن بطور مستند و به سادگي امکان ندارد.
چرا بسياري از مردم دوست دارند هر رويدادي را از زاويه توطئه و يا از ديدگاه فرافکني نگاه کنند.آيا اين بيماري اجتماعي است و يا يک اصل علمي پذيرفته شده ! و يا ناشي از بازتاب زخم ها و افشاي خيانتها و ريشه هاي بحرانهاي قبلي و تاريخي که عموما ريشه در توطئه داشته اند؟.
عده اي اندکي از نخبگان از روي کنجکاوي و اطلاعات کافي و مستند از اين منظر به تفسير رويدادها مي روند ولي اکثريت ديگري وجود دارند بويژه در جهان سوم که از روي کم اطلاعي ، نا آگاهي، کم حوصله اي ، عدم علاقه مندي به درک کنه و عمق وقايع به اين شيوه و ديدگاه پناه مي برند.
اين گروه مانند جبرگرايان، ريشه يابي علت و معلولي رويدادها را امري بي فايده مي بينند لذا با توسل به تفسير رويدادها از منظر توهم توطئه هيچ نيازي به بررسي ابعاد و زواياي رنگارنگ موضوع نمي بينند و مراجعه به کتاب ها و مقاله ها و تئوري هاي سياسي و تجزيه و تحليل تاريخي و زنجيره اي حوادث برايشان بي معني است.
حتي نيازي نمي بينند مکانيزم تصميم گيري در کشورهاي توطئه گري که آنها را کانون هر توطئه اي مي دانند را مورد ارزيابي قرار دهند. نگران شرايط ذهني و عيني و آبستن رويدادها و گرايشات سياسي داخلي و منطقه اي هم نيستيد. چون از پيش براي همه چيز جواب دارند. نيازي به تجزيه و تحليل اجتماع و جامعه شناسي سياسي و عوامل عيني (مادي) و ذهني (معنوي) هم ندارند.
از اين جهت افکار اين عده به جبرگرايان قرون گذشته شبيه است. تئوري توطئه براي اين افراد آرامش بخش است چرا که از قبل براي همه پرسش ها جواب دارند و نيازي هم ندارند به خودشان دغدغه اي راه بدهند چون تمام دردها از جاي ديگري است و اينها هيچ نقشي در انجام و يا پيشگيري آن نمي توانند داشته باشد .
يارده سبتامبر يکي از اين رويدادهاي مهم و تاريخ ساز است که از ابعاد متفاوت مورد قضاوت قرار گرفته است و مي تواند از اين بعد مثال خوبي براي موضوع باشد.
اكنون از 11 سپتامبر 5 سال گذشته است و موضوع در سراسر جهان از ابعاد مختلف مورد کند و کاو قرار گرفته و اسناد مختلف و رنگارنگي از همه نوع منتشر شد ه است،اما با اين وجود هنوز همان قضاوت اوليه توطئه براي عده زيادي پابرجا مانده اند.
هر چند اين رويداد پر تصوير ترين و پر فيلم ترين و پر شاهد ترين و پر بيننده ترين رويداد ثبت شده در جهان است و موضوع کتابها، فيلم هاي پليسي، فيلم نامه هاي تاريخي و داستانهاي خيالي حال و آينده نيز خواهد بود با اين وجود در مورد عوامل و علت رويداد و بر سر دلائل و ريشه هاي آن نه تنها ديدگاهي يگانه وجود ندارد بلکه نظريه ها و ديدگاههاي بسيار متضادي وجود دارد که در عصري که آن را انفجار اطلاعات و عصر بيرون رفت از انحصار رسانه ها و تعدد رسانه هاي گروهي جهاني مي نامند، اين تضادها و تناقضات در تفسير رويدادها مايه نا اميدي است.

يک تفسير همان گزارش رسمي دولت آمريکا است اما ديدگاههاي و فرضيه هاي بسيار زياد ديگري نيز مطرح است، تنها در خاورميانه نيست که روزنامه ها و رسانه هاي گروهي مطالب و ديدگاههاي عجيب و غريب در اين مورد ارايه مي کنند بلکه در خود آمريکا نيز تنها 37 درصد مردم گزارش مفصل کميسيون تحقيق و گزارش رسمي رسانه هاي گروهي و دولت آمريکا را در مورد اين رويداد باور دارند، چرا چنين بي اعتمادي نسبت به نظريه هاي رسمي رسانه هاي گروهي وجود دارد.

تصور کنيد که چندين ديدگاه متفاوت فقط از زاويه تئوري توطئه به اين رويداد پرداخته اند.عده اي مي گويند با محاسبات دقيق ساختمانها از قبل بمب گذاري شده و برخورد هواپيماها بصورت فيلم انيميشني بوده است.اين گروه در اين مورد معتقد است وقتي خود مهندسين سازنده اين برجها سقوط برجها در 9 ثانيه را به طراحي و جاسازي بسيار دقيق ديناميت از قبل مربوط مي کنند چرا من نظر آنها را تائيد نکنم ؟
عده اي بر اين باورند که اين رويداد مسير تاريخ را عوض کرده است و يک نقطه عطف تاريخي است ديگران و از جمله نويسنده کتاب فرانسه در مقابل امپرياليسم نوشته پاسکال بونيفس مدير مرکز روابط بين المللي و راهبردي ، نظري کاملا متضاد دارد.
عده اي بر اين باورند که اصلا فردي بنام بن لادن و زرقاوي و ملا عمر وجود خارجي ندارند و ساخته و پرداخته رسانه هاي آمريکايي هستند.عده ديگري معتقدند آنها وجود دارند ولي در خدمت آمريکا هستند و با رهبران آمريکا همدست هستند .
درست برعکس اين نظريه ، جمعي براين باورند که آنها سمبل اسلام جهادي هستند و جهاد عليه کفارصليبي و يهود را به پيش مي برند و در مقابل ظلم وجنايات آمريکا و يکجانبه گرايي و جهانخواري و سلطه طلبي غرب به پا خواسته اند البته گروهي ديگر که با اسلام سر دشمني و عناد دارند بر اين باورند که آنها (عوامل انفجار ) مسلمانان راستين هستند و هدف آنها قتل و غارت و کشتار مردم جهان آزاد و کشتار عليه بشريت و مجبور ساختن ديگران به پذيرش اسلام هستند. آنها بنيادگرايان اسلامي هستند که با زور شمشير مي خواهند افکار حود را پيش ببرند بنيادگرائي اسلامي را واكنش قهر آميز مسلمانان افراطي در مقابله با نفوذ فرهنگ و ارزش هاي غرب دانسته اند.
عده اي بر اين نظرند كه اين اقدام واكنشي است در برابر تحميل يكجانبه و عجولانه ارزش هاي دمكراتيك جوامع غربي به جوامع اسلامي. برخي از » ستيز فرهنگ ها » سخن مي گويند و اقدامات خشونت باري نظير اين ترورها را نيز حاصل خشم و دشمني و بعضاً بغض و كينه نسبت به ثروت و قدرت و فرهنگ مدرن غرب در جهان اسلام و بويژه در ميان عربها مي دانند.
عده اي ديگر عمليات تروريستي 11 سپتامبر را ناشي از ناسازگاري، حقارت و احساس يأس انسانهائي مي دانند كه د ر اثر مواجهه با دگرگونيهاي پر شتاب و بنيادين در راستاي مدرنيزاسيون، شاهدند كه چگونه ارزشها و ُسنت هاي مقدس شان مورد بي اعتنايي واقع مي شود. تصور نشود که بيان کنندگان اين نظريه ها عده کم سوادند يا اينکه جادو و جمبل کاران داخل پارکها و داخل بازارها هستند که به ورقهاي کهنه کتاب خود و يا به کف دست مشتري و يا به فنجان قهوه نگاهي انداخته اند و راجع به آن رويدا کلي گويي کرده باشند تصور کنيد بعضي از اين نويسندگان دانشمنداني هستند که با فرمول رياضي و دانش فيزيک و … و محاسبات دقيق حرف زده اند مطلب نوشته اند فيلم درست کرده اند و وب سايت راه انداخته اند شبکه تلويزيوني دارند و کمپينگ مي کنند.
از نظر شما ريشة اين كنش هاي متفاوت و رنگارنگ و بعضا فاجعه بار را در كجا بايد جست؟ آيا با اين وصف اصلا مي توان در مورد رويدادهاي تاريخي قديم قضاوت عادلانه اي داشت ؟ آيا مي توان از تاريخ درس گرفت و آنرا چراغ راه آينده دانست؟آيا فرضيه توطئه را در مورد هر رويدادي مي توان بکار برد؟ آيا واقعا داوري نمودن در مورد اين رويدادها اينقدر مشکل و پيچيده است؟ يا اينکه عده اي به عمد تحليل رويدادها راتا اين اندازه بغرنج مي کنند؟

بدون شک تاريخ پر از ريا،دروغ،تزوير، و تدليس خبري امپرياليسم رسانه اي و اطلاعاتي غرب،زمينه ساز چنين نظرات بعضا غير منطقي و غير حکيمانه در جهان سوم شده است.
امروزه سد انحصار مبادله آزاد اطلاعات شکسته شده است و بسياري از مخاطبان به چند زبان زنده تسلط دارند و فرصت کافي نيز براي جستجوي رويدادها دارند و اطلاعات را از کانالهاي متعدد مي گيرند بنابر اين رسانه هاي گروهي امروزه با مخاطبان به مراتب عاقل تري از دهه هاي گذشته روبرو هستند و بدقت زير زره بين و قضاوت مخاطبين کنجکاو قرار دارند.

سي ان ان يکي از آندسته از رسانه هاي تصويري جهاني است که بدليل ترفندهاي غير صادقانه، پنهان کردن بخشي از حقايق و بزرگنمايي بخشي ديگر از حقايق و رويدادها، امروزه اعتماد بينندگان خود را از دست داده است.
براي رسانه هاي گروهي جلب اعتماد بينندگان و خوانندگان سرمايه عظيمي است بنابراين رسانه ها نبايد اعتماد و سرمايه رسالت بزرگي که بردوش مي کشند را با دخالت دادن منافع ، حب و بغض هاي زودگذر و با تحليل هاي جانبدارانه و يا پنهان کاري و بزرگنمايي زير سوال ببرند.
واقعه 11 سبتامبر که تنها 5 سال از آن مي گذرد و صدهها ساعت فيلم مستند و داستاني و انيميشن در مورد آن درست شده و هزاران مقاله و نقد نوشته شده و پر تصوير ترين رويداد جهاني است اگر قرار است در يک قضاوت تحليلي اينگونه با آن برخورد شود پس راجع به تحليل درست حوادث تاريخي قديمي تر مثلا دوره اسکندر و يا چنگيزخان چگونه بايد قضاوت کرد؟
تصور کنيد در حالي که خود بن لادن بصراحت اين رويداد را به اقدام شجاعانه نيروهايش مربوط مي داند عده اي هيچ علاقه اي به پذيرش اين ادعا ندارند و اصرار دارند که آن را يک اقدام محاسبه شده دقيق به کارگرداني عواملي بسيار متخصص و داخل در سيستم آمريکا بدانند.
بعضي از اين نظريات نيز خود نوعي ديگر از ترفند غرب براي بازي با افکار عمومي و گمراه کردن افکار عمومي است اين بازي هاي امپرياليزم خبري همانند داستان چوپان دروغگو شده است بطوريکه ديگر مردم اگر حقيقتي هم در گزارش رسمي 400صفحه اي کميته حقيقت يابي مجلس سنا باشد را باور ندارند. اين براي دولت آمريکا يک فاجعه است هيچ خطري بالاتر از اين نيست که مردم به سخنان و ديدگاههاي رسمي دولتي باور نداشته باشند.
مسلما تحليل و تجزيه رويدادها اينقدر پيچيده نيست و آگاهان موضوع مي توانند سره را از ناسره تشخيص دهند. علم سياست آنقدر هم که عده اي آن را پيچيده مي کنند غير قابل پيش بيني نيست بسياري از رويدادها قابل پيش بيني است و از بسياري از رويدادها مي توان پيش گيري نمود سياست مانند فوتبال نيست که تا دقيقه 90 نتوان پيش گويي دقيقي کرد.اگر شناخت دقيقي از رويدادها وجود داشته باشد پيشگويي و پيشگيري از آنها هم بسادگي امکان پذير است.
درست است که بعضي رويدادها مانند کودتاي 28 مرداد يا قتل کندي يا … يک توطئه بوده است يا مي توان رويدادي مانند ترور وليعهد اطريش که منجر به جنگ جهاني اول شد را ناشي از يک توطئه مخفي دانست و يا اگر حمله به کنسول آمريکا در سقاخانه تهران و کشته شدن وي و قطع روابط ايران و آمريکا را توطئه مخفيانه عوامل انگليس بدانيم زياد به بيراهه نرفته ايم ولي آيا قابل قبول است که بگوئيم سران آمريکا 11 سبتامبر را طراحي کردند که به بهانه آن تهاجم به جهان اسلام و تغيير در خاورميانه را به پيش ببرند؟
آيا چنين هزينه سنگيني و قتل هزاران نفر و جنگ هاي بعدي آن که در مورد عراق و افغانستان که 180 هزار کشته و چها ميليون آواره و فقط 437 ميليارد دلار يک قلم از بودجه آمريکا صرف مبارزه با تروريزم شده است يعني دو برابر بودجه جنگ ويتنام و کره ،را مي توان توجيه مناسبي براي اين نظريه يافت؟ آيا براي حمله به افغانستان تنها يک ترور نافرجام و انتساب آن به طالبان کافي نبود؟
آيا اين واقعيت را که آمريکا روزي بزرگترين حامي جنگجويان (القاعده امروزي) در افغانستان بوده است، مي توان توجيه مناسبي يافت که 11 سبتامبر را نيز کار عوامل خود آمريکا بدانيم ؟ آيا در دنياي سياست دوستان و دشمنان پايدار و دائمي وجود دارد؟ آيا رسانه هاي گروهي با خلط موضوع و نتيجه گيري هدفدار مي توانند اعتماد خوانندگان و بينندگان خود را محکم نمايند.
اين‌ها سوالاتي است که بسادگي و در چند جمله کوتاه نمي توان به آن پاسخ داد؟
روايات و داستانهاي مربوط به اين رويداد از ديدگاه نظريه توطئه آنقدر زياد است که نمي توان آنها را در يک تقسيم بندي منطقي منحصر کرد بعضي از آنها نيز آنقدر غير منطقي هستند که مي شود آنها را شوخي و يا مزاح تلقي کرد آما بعضي ديگر در پوششي از حقايق مستور هستند. اگر به فرض فردي بخواهد واقعا حقيقت آنچه روي داده است و عوامل اصلي آنها را کند و کاو کند آيا در ميان اين همه جار و جنجال و قيل و قال و هياهوي گوش خراَش، گوش شنوايي خواهد داشت؟ کو گوش شنوا ؟

September 11 plot and look at the role of media

Andyshhsyasy – HealthDay News – Mohammad Ajam:
Conspiracy theory, or conspiracy theory, a theory that led to it, all the events and trends of social and political conspiracy designed and others. Conspiracy theory from the viewpoint of a conspiracy behind every event there are hidden and latent factors that discovery and identification of latent factors and fully documented and it simply is not possible.
Why many people love each event from the conspiracy angle or point of view to look Psychological projection. It is a social disease, or an accepted scientific principle! Or due to injuries and disclosure reflects betrayal and historical roots of the previous crises, which generally have roots in the conspiracy?.
A small number of elites out of curiosity and enough information and documentation from this perspective is the process of interpretation of events, but there are other majority, particularly in the Third World on the low-information, unknowing, a low mood, lack of understanding of favorites and s depth of events and views this method takes refuge.
The group as Determinism, stemming causal events can see something useless, so resorting to interpret events from the perspective of conspiracy theory no need to investigate dimensions and angles do not see the colorful thread and referring to books and articles and political theory and analyzing historical chain of events to them is meaningless.
Even do not see the need for decision-making mechanism in the conspiracy Gray states that they know the center of each conspiracy are evaluated. Concerned about the subjective and objective conditions and pregnant domestic political events and trends and do not even regional.Because before they answer for everything. Need to analyze social and political sociology and objective factors (material) and mental (spiritual) have both.
For some of these ideas this is similar to past centuries Determinism. Conspiracy theory for this relaxation is because people already have the answer for all questions and do not even need to concern themselves as a way to give all the pain from somewhere else and they do or no role in it can not be prevented.
Sep Yardh one of these important events and aspects of making history that has been judged differently and this can then be a good example for the topic.
Now, since September 11 last 5 years and subject throughout the world and Kav different aspects about being different and colorful documents of all kinds, has been released, but still, still early to judge the plot have survived for a large number .
Although this event filled with files, most movies and most full control and full of the most visited and most recorded event in the world and the subject of books, films, police films, historical letters and stories are imaginary and the future will, however, factors and reasons why the event over and its roots not only vision but there is no unique theories and views are very opposite in the era when the era of information explosion and went outside the monopoly of the media and the multiplicity of global media call, the contradictions and inconsistencies in the interpretation of events has placed disappointments.

Interpreted as an official U.S. government report, but a lot of views and other hypotheses is considered, not only in the Middle East newspapers and mass media content and views about this bizarre offer, but only 37 of its U.S. percent of the joint commission report and media reports and official U.S. government about this event believe, why such mistrust toward formal theory of mass media there.

Imagine that you view several different angles only conspiracy theory to deal with this event. Some say with exact calculations of the buildings before the bombings and aircraft collision was as animated movie. This group believes that in this case, when its manufacturer Engineersthese towers collapse of towers in 9 seconds to design and embedded precisely dynamite are already about why I do not consider them confirmed?
Some believe that this event has changed the course of history and a historical turning point and others, including the author of the book written in France against imperialism Bvnyfs Pascal Centre Manager of international relations and strategic, is no quite the opposite.
Some believe that no individual named Osama bin Laden and Zarqawi and Mullah Omar not exist and made media are American. There are some, but others believe they are serving the U.S. and American leaders are accomplices.
Contrary to the theory, such a situation collective believe that they are a symbol of Islam and jihad, and jihad against the Jewish Kfarslyby forward brand and against oppression and unilateral orientation Vjnayat U.S. hegemony and Imperialism and the West leg of course, another group called the Islamic hostility and animus on the head they believe that they (U.S. agents) are true Muslims and target killings and looting and killing people and killing the free world against humanity and forcing others to accept Islam are. They are Islamic fundamentalists who want the sword to take ideas of Islamic fundamentalism Hvd before the peaceful Muslim extremists angry reaction against the influence of culture and values have been considered West.
Some of the opinion that this action is a reaction against imposed unilaterally and hastily democratic values of western societies to Islamic societies. Some «conflict of cultures» speak and violence of cargo such as the assassinations of anger and sometimes hatred and hostility and hatred toward wealth and power and culture in the modern West and the Muslim world, especially among the Arabs know.
Number of other terrorist attacks of September 11, due to incompatibility, humility and sense of despair of people know that Check with exposure to high acceleration and fundamental transformations in the direction of modernization, watch how the sacred values and traditions of their fact is disregarded. This expression does not assume that a low number of theories, or Magic and Jumblatt Svadnd Karan inside parks and markets that are within his book or old sheets to hand the customer or coffee, and looked about as if it Rvyda general Imagine you have some of these authors are scientists with a mathematical formula and knowledge of physics and … And accurate calculations are written to talk to film have created websites and TV networks have been launched and are camping.
The root of your actions and different colorful and sometimes catastrophic Where should search? However there can be no historical events in old judge was fair? Can I learn the history and future guidance and knew it? Whether the conspiracy theory about each event can be used to? Really judge about making these events so difficult and complex? Or some people deliberately Events Rata analysis of this size are complex?

Undoubtedly, history filled with hypocrisy, lies, deception, and dissemble news and information media imperialism West, underlying such comments sometimes irrational and non-wise is in the Third World.
Today, the dam has been broken the monopoly of information exchange, and many readers have mastered several languages and also enough time to search for events, and information from multiple channels are therefore mass media today, audiences far more wise than decadesface the past and armor carefully following contacts between the judge and are curious.

CNN one of those video media world is due to non-honest tricks, hiding part of the facts and to enlarge some other facts and events, today trust their viewers had lost.
For media viewers and readers trust investment is great, so do not trust the media and investment mission to kill large Brdvsh TAM interests, Electra complex and transient analysis of bias and secrecy and magnification to take questions .
Sep 11 event that it is only 5 years passed and Sdhha hour documentary and fiction and animation on the right and thousands of articles and critical written and full of files, most global event is if a judge dealt with these analytical The analysis is correct about the older historical events such period of Alexander and Genghis Khan how to judge?
Imagine that while bin Laden Bsraht this event troops to act courageously knows about the number of no interest to accept this claim and do not insist that a carefully calculated act directed many factors specialists and systems within the U.S. know.
Some of these ideas as well as some kind of other tricks West play with the public and mislead public opinion is the game of imperialism news like the story of the shepherd lying is so other people if the truth in an official report 400-page committee fact finding Senate is do not believe.This is a disaster for the U.S. government than any danger to people not to have official government statements and views are not believed.
Certainly analysis and analysis of events and awareness is not so complicated topic can select from Nasrh recognize. The politics of science so complex that some of it are not many unpredictable events predictable and many events can be pre-determined policy is not like football that can not predict the exact minute in 1990. If the recognition there is accurate prediction of events and prevent them easily possible.
It is true that some events like the September 28 coup or murder or slow … A conspiracy has been or can be casual, like the assassination of Crown Prince of Austria that led to the First World War was the result of a secret conspiracy knew or if the attack on the U.S. console Saqakhaneh Tehran and killed him and cut off relations between Iran and the U.S. secret agents plotting Britain know too much gone to hell, but we say it is acceptable that the American leaders to design on Sep 11 under the pretext that its offensive to the Muslim world and the change in the Middle East to be able to?
Such a heavy cost, and murder thousands of people and that the next war in Iraq and Afghanistan, 180 killed and thousands displaced Chha million and only 437 billion dollars a pen from the U.S. budget spent on fighting terrorism has doubled the budget and the Vietnam WarKorea can be a good justification for the theory found? Whether to attack Afghanistan only one assassination attempt and its assignment to the Taliban was not enough?
Whether the fact that America’s largest pro day warriors (today Al-Qaeda) in Afghanistan has been found suitable can be justified on Sep 11 factors also work to understand the U.S.?Whether in politics stable and permanent friends and enemies are there? It phlegm media with the subject and concluded targeted readers and viewers can trust to secure its.
These are questions that are simply a few sentences and short it can not be answered?
Narratives and stories related to this event from the viewpoint of conspiracy theory is so much that can not be classified in a logical as well as unique in some of them are so irrational that they will be jokes or joking, but others considered in the coverage facts are covered. If the individual wants to assume the truth of what really is on them and the main cave, and whether the blaze and all this controversy and the explosion noise loud, hearing will be? where is hear?

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: